ETICKÝ KÓDEX

 


 

Generálne princípy

- Konáme profesionálne.
- Konáme a budeme konať tak, aby sme vždy zachovali dobré meno našej spoločnosti a zákazníkov.
- Rešpektujeme ľudí a prírodu okolo nás.
- Správame sa zodpovedne voči spoločnosti.
- Spolupracujeme s kolegami a hľadáme lepšie spôsoby, ako dosiahnuť ciele.
- Zaväzujeme sa podnikať v súlade s vysokými štandardmi morálky a etiky.
- Dodržiavame právne normy a predpisy v krajinách, kde pôsobíme. Dodržiavame univerzálnu deklaráciu ľudských práv spojených národov a uznávame ich zodpovednosť za presadzovanie týchto práv, ktoré platia v našom vzťahu so zamestnancami a komunitami, v ktorých pôsobíme.
- Sme otvorení všetkým, na ktorých má naše podnikanie vplyv. Odpovedáme na otázky tretích strán a komunikujte s dotknutými stranami včas a efektívne.
- Snažíme sa v rámci sféry jej vplyvu zabezpečiť, aby naši dodávatelia, subdodávatelia, agenti, partneri v spoločných podnikoch a iní partneri dodržiavali pri realizácii našich projektov princípy stanovené v našom etickom kódexe.

Vzťah so zamestnancami

- Pre spoločnosť Dongwon SK je dôležité silné a tvrdé puto so všetkými zamestnancami, ktoré je založené na obojstrannom rešpekte a úcte.
- Pri odmeňovaní zamestnancov postupujeme v súlade s príslušnými normami a zákonmi v oblasti pracovného práva (Zákonník práce), platnými na území Slovenskej republiky.
- Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a snažíme sa o jeho neustále zlepšovanie.
- Poskytujeme rovnaké možnosti bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, pôvod, vierovyznanie, etnickú príslušnosť alebo iné charakteristické znaky.
- Nedovoľujeme diskrimináciu a obťažovanie.
- Zamestnanci a ďalšie osoby spojené so spoločnosťou Dongwon poskytujú prostriedky na vznesenie oprávnených obáv a sťažností spôsobom, ktorý zabezpečí riadne preskúmanie a primerané opatrenia bez akýchkoľvek sankcií.
- Zamestnancom poskytujeme možnosti školenia a vzdelávania na podporu ich súčasných a budúcich plánov profesionálneho rozvoja.
- Nezamestnávame žiadnu osobu ktorá nedovŕšila vek 16 rokov, na Slovensku je minimálny vek na prácu 16
- Nezamestnávame väzňov.
- Na ich pracoviskách nevyužívame nútenú alebo otrockú prácu ani iné formy nútenej práce.
- Nepovoľujeme žiadne praktiky, ktoré obmedzujú voľný pohyb zamestnancov.

 

Zákaz diskriminácie
 
1. Pohlavie: V našej spoločnosti nediskriminujeme na základe pohlavia; ženy a muži majú rovnaké pracovné príležitosti a práva, vrátane rovnakej mzdy za rovnakú prácu, čím sa zabezpečuje, že neexistuje žiadna forma diskriminácie založená na pohlaví.
2. Rasa, etnický pôvod, národnosť: Neposkytujeme žiadnu výhodu ani neuplatňujeme žiadnu diskrimináciu založenú na rase, etnickom pôvode alebo národnej príslušnosti.
3. Zdravotné postihnutie: Zabezpečujeme, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnaké možnosti na zamestnanie a v pracovnom prostredí, a poskytujeme im primeranú podporu.
4. Vek: Nediskriminujeme zamestnancov na základe ich veku a venujeme sa zabezpečeniu, aby boli všetci zamestnanci hodnotení na základe ich schopností a skúseností.
5. Rodinný stav: Zamestnanci sú hodnotení na základe ich pracovného výkonu a kvalifikácií, bez ohľadu na ich rodinný stav alebo stav manželstva.
6. Politické presvedčenie: V našej spoločnosti rešpektujeme rôznorodosť politických presvedčení a neuplatňujeme žiadnu diskrimináciu na základe politických názorov.
7. Sociálne postavenie: Nediskriminujeme na základe sociálneho postavenia a poskytujeme rovnaké pracovné príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich sociálnu situáciu.
8. Tehotenstvo a dojčenie: Poskytujeme ochranu pred diskrimináciou na základe tehotenstva a zabezpečujeme, aby tehotné zamestnankyne mali rovnaké pracovné práva a možnosti. V prípade potreby budeme vždy pripravení prispôsobiť pracovné podmienky a pracovné prostredie a zabezpečiť, aby tieto zamestnankyne mali prístup k potrebným zariadeniam a podpore, ktoré im umožnia plniť svoje pracovné povinnosti bez ohrozenia ich zdravia alebo pohody.
9. Náboženstvo: Neposkytujeme výhody ani neuplatňujeme diskrimináciu na základe náboženského vyznania a rešpektujeme práva zamestnancov na slobodu vyznania.
10. Sexuálna orientácia a rodová identita: V našej spoločnosti dôrazne odmietame akúkoľvek formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Zabezpečujeme, že naši zamestnanci majú právo pracovať v prostredí voľnom od predsudkov.
 

Životné prostredie

- Dongwon SK spoločnosť pevne verí, že automobilový priemysel môže výrazne prispieť k vytvoreniu udržateľnejšieho sveta a v súlade s týmto presvedčením platí na všetkých úrovniach proaktívneho riadenia s ohľadom na ochranu životného prostredia.
- Zavádzame také organizačné štruktúry, postupy systémov, riadenia a tréningové plány, ktoré minimálne zaručujú súlad so všetkými príslušnými právnymi predpismi a normami.
- Keďže z našich výsledkoch v oblasti ochrany životného prostredia rovnocenné s líniovým manažmentom, patrí táto oblasť medzi základné postupy a plány pre naše hlavné podnikateľské aktivity.
- V duchu neustáleho zlepšovania sa zapájame do procesu environmentálneho manažmentu zamestnancov a subdodávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
- Naším cieľom je neustále zlepšovať hodnotenie produktov a služieb našich projektov z hľadiska ochrany životného prostredia aktívnym hľadaním spôsobov, ako znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu produktov a služieb týchto projektov.

 

Správanie v našom obchodovaní


- Korupčné úplatkárstvo a nekalá súťaž narúšajú trh a predstavujú prekážku ekonomického, sociálneho a demokratického rozvoja spoločnosti.
- Nebudeme konať v rozpore s platnými zákonmi o hospodárskej súťaži.
- Nebudeme priamo ani nepriamo ponúkať ani poskytovať žiadnu platbu alebo inú odmenu žiadnej osobe alebo subjektu s cieľom presvedčiť osobu alebo subjekt, aby konal v rozpore s predpísanými povinnosťami s cieľom získať, riadiť alebo kontrolovať obchodné aktivity spoločnosti. 
- Zaznamenávame všetky finančné transakcie a vedieme účtovníctvo v súlade s miestne uznávanými účtovnými zásadami a všetkými výkazmi spoločnosti, ktorými sa riadime Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) a súvisiacimi metodikami a pravidlami.
- Naše IT postupy zahŕňajú funkcie monitorovania a bezpečnosti, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany údajov pre našich medzinárodných a externých zákazníkov.

 

Dodržiavanie Etického kódexu

- Dodržiavanie kódexu správania je zodpovednosťou každého zamestnanca.
- Povinnosťou manažérov je vytvárať a udržiavať pracovné prostredie, ktoré povzbudzuje a podporuje otvorenosť a čestnosť.
- Etické usmernenie zahŕňa povzbudzovanie zamestnancov k otvorenosti a hľadaniu pomoci v situáciách, keď je potrebné dosiahnuť kompromis.