Generálne princípy

- Konáme profesionálne
- Konáme a budeme konať tak aby sme vždy zachovali dobré meno našej spoločnosti a zákazníkov.
- Rešpektujeme ľudí a prírodu okolo nás.
- Správame sa zodpovedne voči spoločnosti
- Spolupracujeme s kolegami a hľadáme lepšie spôsoby , ako dosiahnuť ciele.
- Zaväzujeme sa podnikať v súlade s vysokými štandardmi morálky a etiky.
- Dodržiavame právne normy a predpisy v krajinách, kde pôsobíme. Dodržiavame univerzálnu deklaráciu ľudských práv spojených národov a uznávame ich zodpovednosť za presadzovanie týchto práv, ktoré platia v našom vzťahu so zamestnancami a komunitami, v ktorých pôsobíme.
- Sme otvorený všetkým a ktorých má naše podnikanie vplyv. Odpovedáme na otázky tretích strán a komunikujte s dotknutými stranami včas a efektívne.
- Snažíme sa v rámci sféry jej vplyvu zabezpečiť, aby naši dodávatelia, subdodávatelia, agenti, partneri v spoločných podnikoch a iní partneri dodržiavali pri realizácii našich projektov princípy stanovené v našom etickom kódexe.

Vzťah s zamestnancami

- Pre spoločnosť DongWon SK je dôležité silné a tvrdé puto s všetkými zamestnancami ktoré je založené na obojstrannom rešpekte a úcte.
- Pri odmeňovaní zamestnancov postupujeme v súlade s príslušnými normami a zákonmi v oblasti pracovného práva (Zákonník práce), platnými na území Slovenskej republiky
- Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a snažíme sa o jeho neustále zlepšovanie.
- Poskytujeme rovnaké možnosti bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, pôvod, vierovyznanie, etnickú príslušnosť alebo iné charakteristické znaky
- Nedovoľujeme diskrimináciu a obťažovanie.
- Zamestnanci a ďalšie osoby spojené so spoločnosťou Dongwon sk poskytujú prostriedky na vznesenie oprávnených obáv a sťažností spôsobom, ktorý zabezpečí riadne preskúmanie a primerané opatrenia bez akýchkoľvek sankcií.
- Zamestnancom poskytujeme možnosti školenia a vzdelávania na podporu ich súčasných a budúcich plánov profesionálneho rozvoja.
- Nezamestnávame žiadnu osobu ktorá nedovŕšila vek 16 rokov, na Slovensku je minimálny vek na prácu 16
- Nezamestnávame väzňov.
- Na ich pracoviskách nevyužívame nútenú alebo otrockú prácu ani iné formy nútenej práce.
- Nepovoľujeme žiadne praktiky ktoré obmedzujú voľný pohyb zamestnancov.

Životné prostredie

- DongWon SK spoločnosť pevne verí, že automobilový priemysel môže výrazne prispieť k vytvoreniu udržateľnejšieho sveta a v súlade s týmto presvedčením platí na všetkých úrovniach proaktívneho riadenia s ohľadom na ochranu životného prostredia.
- Zavádzame také organizačné štruktúry, postupy systémov, riadenia a tréningové plány, ktoré minimálne zaručujú súlad so všetkými príslušnými právnymi predpismi a normami.
- Keďže v našich výsledkoch v oblasti ochrany životného prostredia rovnocenné s líniovým manažmentom, patrí táto oblasť medzi základné postupy a plány pre naše hlavné podnikateľské aktivity.
- V duchu neustáleho zlepšovania sa zapájame do procesu environmentálneho manažmentu týchto zamestnancov a subdodávateľov partnerov a ďalších zainteresovaných strán.

- Naším cieľom je neustále zlepšovať hodnotenie produktov a služieb našich projektov z hľadiska ochrany životného prostredia aktívnym hľadaním spôsobov, ako znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu produktov a služieb týchto projektov.

Správanie v našom obchodovaní


- Korupčné úplatkárstvo a nekalá súťaž narúšajú trh a predstavujú prekážku ekonomického sociálneho a demokratického rozvoja spoločnosť DongWon sk žiadnu z týchto aktivít nebude tolerovať.
- Nebudeme konať v rozpore s platnými zákonmi o hospodárskej súťaži.
- Nebudeme priamo ani nepriamo ponúkať ani poskytovať žiadnu platbu alebo inú odmenu žiadnej osobe alebo subjektu s cieľom presvedčiť osobu alebo subjekt, aby konal v rozpore s predpísanými povinnosťami s cieľom získať, riadenie alebo kontrolu obchodných aktivít spoločnosti DongWon SK
- Verne zaznamenávame všetky finančné transakcie a vedieme ich účtovníctvo v súlade s miestne uznávanými účtovnými zásadami a všetkými výkazmi spoločnosti, ktorými sa riadime Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) a súvisiacimi metodikami a pravidlami.
- Naše IT postupy zahŕňajú funkcie monitorovania a bezpečnosti, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany údajov pre našich medzinárodných a externých zákazníkov.

Resume

-  Je nevyhnutné, keďže spoločnosť vo všetkých svojich aktivitách dodržiava najvyššie etické štandardy rešpektuje zákony krajín, v ktorých pôsobí, ako aj štandardy a postupy firemnej politiky.
- Znamená to tiež byť úprimný – robiť správne veci. Nie vždy je však úplne jasné, čo je správne. Etický kódex popisuje etické správanie, ktoré sa očakáva od všetkých zamestnancov. Ďalšie podrobnosti o tom, aké správanie sa od zamestnancov v pracovnej skupine Dongwon sk očakáva, že sa budú odvolávať na princípy noriem a postupov spoločnosti. Oboznámte sa so zásadami kódexu, ktoré sa týkajú vašej pracovnej pozície a zamyslite sa nad tým, ako sa na vás vzťahujú.
- Ak sa dostanete do situácie, kedy nie je jasné, čo je správne, máte k dispozícii zdroje, ktoré vám poskytnú informácie, ktoré vám pomôžu a upozornia vás na nebezpečenstvo porušenia kódexu. Ako zamestnanec nie ste zodpovedný len za svoje správanie, ste tiež povinný upozorniť na porušenia, ktorých sme boli svedkami, spoločnosť DongWon sk sa zaväzuje, že nebude podnikať odvetné opatrenia voči zamestnancom, ktorí v dobrej viere vyjadria porušenie alebo podozrenie z porušenia etického kódexu
- Ako spoločnosť sa musíme starať o jeho česť. Dongwon sk je nadnárodná spoločnosť, a preto sa zamestnanci stretávajú s mnohými rôznymi právnymi predpismi, politikami a obchodnými praktikami. Súlad so zákonmi, ako aj so štandardmi a postupmi politík je vo všetkých krajinách nevyhnutnosť.

Dodržovanie Etického kódexu

- Dodržiavanie kódexu správania je zodpovednosťou každého zamestnanca
- Povinnosťou manažérov je vytvárať a udržiavať pracovné prostredie, ktoré povzbudzuje a podporuje otvorenosť a čestnosť.
- Etické usmernenie zahŕňa povzbudzovanie zamestnancov k otvorenosti a hľadaniu pomoci v situáciách, keď je potrebné dosiahnuť kompromis.
- Podporujeme zamestnancov v tom, že ich nadriadení oslovili s otázkami. Existujú však aj iné spôsoby, ako môžu pracovníci vykonávať svoje povinnosti pri ochrane dobrého mena spoločnosti. Táto schránka servery dôvery/dialógové okno, ktoré je umiestnené na verejne prístupnom mieste a obsluhuje všetkých zamestnancov DongWon SK