CHARTA ĽUDSKÝCH PRÁV - DONGWON SK, s. r. o.
 
PREAMBULA
 

Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov

spoločnosti je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete;

Pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urážajúcim

svedomie ľudstva a že vy budovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené strachu a

núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva;

Že je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený

uchyľovať sa, keď už všetko ostatné zlyhalo,kod boju proti tyranii a útlaku;

Pretože dodržiavanie ľudských práv v každej oblasti, považuje DONGWON SK, s. r. o. za jeden zo svojích najvyšších cieľov.

 

Článok1.

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať vduchu bratstva.

 

Článok 2.

(1)Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto charta, bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(2)Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajín, alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

Článok3.

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

Článok4.

Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.

 

Článok5.

Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudské muči ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Článok6.

Každý má právo, aby bola všade uznávaná jeho právna osobnosť.

 

Článok7.

Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.

Článok12.

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokomna svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Článok 13.

(1)Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné  pracovné podmienky, ako aj na ochranu proti nezamestnanosti. 

 (2)Každý má bez akejkoľvek diskriminácie nárok narovnaký plat a benefity za rovnakú prácu.

Článok14.

Každý má právona odpočinok a zotavenie vrátane rozumného vymedzenia pracovného času a pravidelnej platenej dovolenky.